Notater


Match 1 til 50 fra 3,679

      1 2 3 4 5 ... 74» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Degn i Ulbjerg og Lynderup 
Borch, Skoleholder, degn Claus Clausen (I1257)
 
2


Han blev trolovet første gang den 16. maj 1785 og derpaa gift i Ajstrup med Karen Christensdatter, der da var enke og i øvrigt 22 aar ældre end han selv. Hun medbragte fra sit tidligere ægteskab børnene Else Johanne, 16 aar, og Jens Christian, 10 aar gammel. Den store aldersforskel Jens Pedersen og Karen Christensdatter imellem antyder, at der har været tale om et fornuftsægteskab, og det maa formodes, at Jens Pedersen ved ægteskabets indgaaelse har overtaget fæstet paa husmandsstedet i Kærsgaardsholm, hvor han i folketællingen 1787 nævnes som husmand og snedker.
I 1805 døde Karen Christensdatter, 74 aar gammel, og blev begravet den 24. februar. To dage senere afholdtes skifte i boet mellem Jens Pedersen og hustruens to børn fra hendes tidligere ægteskab, Else Johanne, 37 aar og Jens Christian, 31 aar gammel. Af værdier i boet kan i øvrigt nævnes et stueur, en jernbilæggerkakkelovn, et fyrretræsskab med fire rum, en fyrretræsdragkiste, som indeholdt afdødes gangklæder, et tinfad og en tinkouse samt en gruekedel af kobber, medens ejendommens besætning bestod af en brun otto-aars hoppe, vurderet til 20 rdr., en fjorten-aars hoppe, sat til 10 rdr., en otte-aars ko til 9 rdr., en tre-aars ko t il 8 rdr., en aarings-kalv, fire faar, der vurderedes til 5 rdr., og et aa rings-svin, 3 rdr. Boets samlede værdi opgjordes til 127 rdr. 2 mk. 10 ski ll., medens gælden var paa 56 rdr. 5 mk. 4 skill., hvoriblandt 27 rdr., som afdødes søn Jens Christian havde laant sin stedfader Jens Pedersen, samt endvidere 12 rdr., som afdødes begravelse havde kostet. Der blev herefter 70 rdr. 3 mk. 6 skill. til deling, og heraf fik Jens Pedersen halvdelen, medens stedbørnene fik tillagt den anden halvdel.
Tre maaneder senere, nemlig den 19. maj 1805 blev Jens Pedersen derpaa atter trolovet og den 30. juni samme aar gift i Vadum Kirke med Anne Andersdatter i Vadum. Forlovere hendes far Anders Mortensen fra Halager samt Søren Jensen Kraghede.
Efter Jens Pedersens død blev der den 15. marts 1827 atter afholdt skifte i boet, denne gang mellem enken Anne Andersdatter og hendes børn med Jens Pedersen, nemlig Peder, 15 aar, Anders, 12 aar, Anders Christian, 6 aar, Ane Cathrine, ugift, Maren Kirstine, ligeledes ugift, og Else Marie, 10 aar gammel. Som værge for de umyndige børn mødte gaardmand Niels Jepsen fra Sindholt, medens Anne Andersdatters bror Morten Andersen fra Kirke gaard i Vadum var hendes lavværge. Af skiftet fremgaar det, at ejendommen i Kærsgaardsholm, som familien beboede, ejedes af Karen Jensdatter i Kærsgaard, hos hvem de var fæstere. Indboet var yderst spartansk, og af effekter nævnes i dagligstuen et fyrretræsbord, et dejtrug, en jernbilæggerkakkelovn, to stole og et 24-timers stueur, i sovekammeret et bord og en stol samt et sengested med tilhørende sengetøj, i storstuen et bord, en stol, en Øltønde samt et lille skab, hvori fandtes en grøn kjole, en damaskkjole, en trøje, en brøstdug, et par skindbukser, en grøn vest, to blaa trøjer, en nattrøje og et par gamle bukser. Desuden nævnes i storstuen en høvlebænk, et drejelad, et gammelt tollested, en flaske og et glas, medens køkken og bryggers indeholdt en spand, to jerngryder, en rist og en pande, en ildklemme, tre mælkesætter, en stribe, en kærne, en Ølkande, tre stavkar, et sengested med tilhørende sengetøj, et bryggerkar og en øse. Af besætning paa ejendommen nævnes blot en graa elleve-aars hoppe, en ko, en kalv og fire faar med to lam, medens der af redskaber var en vogn, en plov, en harve, en plejl, en skovl, to spader, en gammel høle, to river, en gammel greb og et sæt drættetøj.
Boets samlede værdi opgjordes til blot 55 rdr. 4 mk. 6 skill., men passiverne oversteg dette og omfattede bl.a. en gæld paa 10 rdr. til Morten Andersen og paa 20 rdr. til karlen Jens Christian samt 22 rdr., som afdødes begravelse havde kostet, og et tilsvarende beløb som enken reserverede til sin begravelse, naar den tid kom. Herefter betalte enken kontant 2 rdr. 8 s kill. til skifteretten for dens udgifter, hvorefter boet blev hende ekstra heret til fri raadighed, mod at hun svarede enhver sit.
Tre aar efter, nemlig den 2. juni 1830, indgik Anne Andersdatter derpaa nyt ægteskab med den 7 aar yngre Thomas Larsen fra Ø. Brønderslev, der derpaa overtog fæstet paa ejendommen.
Det har desværre ikke været muligt at fastslaa Jens Pedersens herkomst. Han kan være identisk med den person af samme navn, der døbtes den 1. april 1755 i Vadum Kirke som søn af Peder Pedersen og Ane Jensdatter i Ø. Halne, men det er ogsaa muligt, at han var fra Sulsted og identisk med den Jens Pedersen, der blev døbt i Sulsted Kirke den 27. juli 1755 som søn af Peder Jensen og hustru Anne Hansdatter. En nøje gennemgang af arkivalierne, herunder fadderlister og lignende, har været forgæves.

FT-1787 Aalborg, Kær, Ajstrup, Kjærsgaardsholm, , Kjærgaardsholm, Familie 1,
Jens Pedersen, 32, Gift, Mand, huusmand og snedker,
Karen Christensdatter, 54, Gift, hans kone, ,
Else Larsdatter, 18, Ugift, hendes barn af første ægteskab, ,
Jens Larsen, 12, Ugift, hendes barn af første ægteskab, ,

FT-1801 Aalborg, Kær, Ajstrup, Kjærsgaardsholm, , Kjærgaardsholm, Familie 1,:
Jens Pedersen, 46, Gift, Mand, Huusmand med jord og Snedker,
Karen Christensdatter, 70, Gift, hans kone, ,
Else Johanne Larsdatter, 32, Ugift, hendes barn, ,
Jens Christian Larsen, 26, Ugift, hendes barn, ,
Mette Marie Nielsdatter 17 ugift Tjenestepige. Her i Sognet. 
Pedersen, Husmand Snedker Jens (I578)
 
3 Anne Kirstine Zachariasdatter 1795 Gimsing - 1844 Humlum, 50 år.
Anne K var ca 20 år da hun blev gift ( hendes mor døde da hun var 18) og fik 3 børn. Hun døde da hun var 50 år.
 
Zachariasdatter, Anne Kirstine (I108)
 
4 Christen Anthonisen, Husmand, Fisker , Vejmand 1815 Ølby – 1884 Humlum. 69 år
FT 1834 var han 18 år og tjenestetyende hos proprietær Niels Cortnum, FT 1840 boede han hjemme, FT 1845 var han 30 og boede hjemme, FT 1850 var han gift med Dorthea og havde datteren Ane Cathrine på 4 år. Efter Dortheas død i 1866 giftede han sig igen efter et halvt år med den 8 år yngre Kjerstine Jensdatter. FT 1880 var han igen enkemand og boede hos sønnen.
 
Anthonisen, Husmand Fisker Christen (I236)
 
5 Datoen og sted angives ved død og en folketælling og ved konfirmation. Tranekær kirkebog findes ikke for det år. Andersen, Smed Johan Henrik (I750)
 
6 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Petersen, Direktør Hans Bech (I999)
 
7 Erik Horne blev præst i Hørmested-Mosbjerg i 1602. Senere provst. Han var delegeret ved Prins Christians Hylding 1610. Han indberettede om kaldet i 1625. Erik Horne klagede i 1636 til kongen, at han uden egen skyld mistede nogle rettigheder over anneksgården til Hørmested.

Wiberg: Mosbjerg præst i 1602. Erik Pedersen Horne, vist af Horne-A.; Provst . . ;Gift 18/12 1603 med Anna Lauritsdtr.; Efterfulgt af sønnen [død 7/6 1645]. 
Horne, Præst, Provst Erik Pedersen (I2899)
 
8 Jens Nielsen Sonnichsen, Gårdmand, Strandfoged, Møller
1652 Sønderho – 1736 Sønderho, 84 år
 
Sonnichsen, Gårdmand, Strandfoged Jens Nielsen (I1162)
 
9 Mads Mortensen er født ca. 1611, og han døde 1692 i Sdr. Saltum, Saltum sogn, og blev begravet den 21. marts.
Navnet paa hans første hustru kendes ikke, men det vides af kirkebøgerne, at han blev gift anden gang den 21. juli 1672 i Saltum Kirke med den ca 29 år yngre Maren Andersdatter. 
Mortensen, Mads (I2799)
 
10 Rytteriet ( husarer og dragoner) har brugt bynavn til de menige meget langt tilbage i tiden og bruger fortsat traditionen.
Rytteriet, den mest bevægelige enhed i hæren, fandt det fornuftigt at kunne kalde en lokalkendt mand frem for at ride forspids, det kunne være katastrofalt at ride forkert.

Skikken med bynavn til soldaterne stammer fra de mange tyske befalingsmænd og officerer i den danske hær tilbage fra 1600tallet. Officererne kalde sig ofte et von og et stednavn og det har bredt sig også til danske befalingsmænd og soldater. 
Jensen, Arbejdsmand Thomas Christian (I235)
 
11 Severin Albinus, Søren Witte, Apoteker
1634 Flensburg – 1669 Haderslev, 35 år
Giftede sig med apotekerenken i Haderslev fik en datter og døde året efter.
 
Albinus, Apoteker Severin (I1921)
 
12 Sidsel Nielsdatters død er forgæves søgt i Sulsted sogns kirkebog. Hun synes at have været identisk med Niels Andersen og Kirsten Lauritsdatters barn af samme navn, der døbtes den 27. september 1685 i Sulsted Kirke, men dette lader sig ikke bevise.
Der findes dog også en Sidsel Nielsdatter af Mejlsted døbt 1682 i Sulsted: d. 21 Maji Niels Nielsen og Maren Jensdts b. af Meelsted døbt kaldet Sidzel. Faddere Niels Markvorsen?, Peder ..?, Maren Mortensdt, Margrethe i Møllen 
Nielsdatter, Sidsel (I609)
 
13 Starup Johnsen, Gårdmand Christen (I1204)
 
14 Starup Johnsen, Gårdmand Christen (I1204)
 
15 !! dec 1830 Ungkarl Søren Jeppesen af Elderup i Tolstrup Sogn, 33 Aar og Gdmd. Jens Rasmussens Datter Mette Jensdatter af Overbarrit 21 Aar. Fadder Jens Rasmussen. Familie: Husmand, Tømmermand Søren Jepsen / Mette Jensdatter (F699)
 
16 "den yngre" Fogh, Bonde Niels Nielsen (I366)
 
17 "En anden af Sundspræsterne, Anders Christensen Tjørring, blev provst, og han synes at have været noget af en psykolog.
En vinter blev en krøbling på en båre bragt til præstegården, hvorfra præsten – som skik var dengang – skulle befordre ham til den næste by. Præsten havde dog en mistanke om, at manden ikke var så dårlig til bens, som han foregav, men han skænkede ham alligevel en almisse.
Da krøblingen nu skulle bæres til fra præstegården til Sunds by ‎(det nuværende Gl. Sunds)‎, fortalte præsten, at han selv var nødt til at tage ved den ene ende af båren, og at man ville tage den direkte vej: over den isbelagte sø.
Forinden havde præsten bedt sin karl, der skulle tage ved i den anden ende, om at medbringe en økse. På den måde slæbte de nu af sted med krøblingen, indtil de var kommet vel ud på isen. Så satte præsten båren for at hvile sig, idet han sagde til staklen: “Nu er jeg træt og kan ikke bære dig længere. Men da du er en vanfør stakkel, kan du nu bekende dine synder for mig, så vil jeg forløse dig.”
Han bad derpå sin karl om med øksen at hugge gennem isen rundt om båren, så den stakkel kunne gå til bunds og dermed få en ende på sine lidelser.
I løbet af et øjeblik fik staklen nu fat på en kniv i lommen, snittede båndene over, som benene var bundet op med, og sprang op for i fuldt firspring at sætte kursen over søen i retning mod Sunds.
Båren lod præsten hænge i sin forstue til påmindelse om, at man ikke skulle prøve at narre hr. Anders i Sunds præstegård!"
 
Tjørring, Anders Christensen (I1228)
 
18 "Ficken" Hansdatter, Catrine Sophie (I717)
 
19 "Gertrud" tvivlsomt, men sønnen Jens' ældste datter kaldtes Gertrud.  Knudsdatter, Gertrud (I4299)
 
20 "Nede på bunden af en malerisk dal mellem høje bakker ligger gården Østbjerg, der i tidligere tid kaldtes Sønder Østbjerg til adskillelse af den nu nedlagte gård Nørre Østbjerg, som lå umiddelbart nord derfor i samme dal. Disse to gårde har eksisteret gennem de sidste 4 århundreder, men i tidligere tider har Østbjerg måske bestået af endnu flere gårde. Den nævnes allerede i et tingsvidne, udgivet afæ Herredsting den 12. maj 1472, om at Axel Lagessøn "indvordede med LaghÆvd" en del ejendommei Kjær herred deriblandt 3 gårde iØ."

I 1608 - 1620 nævnes i Sdr. Østbjerg Niels Mogensen, mens der i 1552 nævnes en Mogens Mortensen, som antagelig er far til Niels.

Else Pedersdatter Kjærulf og hendes første mand Jørgen Jørgensen boede i Nr. Østbjerg, og efter mandens død giftede Else sig med naboen Niels Mogensen. Det ser ud til at fæstet af Nr. Østbjerg blev givet til sønnen Jens Jørgensen Kierulf, som nævnes her i 1610 - 12. Han overlod tilsyneladende fæstet til søsteren Karens mand Hans Pedersen Mørk, som nævnes her fra 1614-41.

I Sdr. Østbjerg var det sønnerne Morten og Peder Nielsen Kjærulf der overtog fæstet efter faderen. Under Kejserkrigen 1627-29 blev de imidlertid jaget fra hus og hjem og gården stod i fare for at blive revet ned, og tømmeret ført til Nr.Sundby Skanse. Det forhindrede nogle af de ældre brødre, deriblandt Peder Kierulf i Agdrup, som købte Morten til gården i 1629. Morten flyttede dog snart fra gården igen.


 
Mogensen, Fæstebonde Niels (I4017)
 
21 “Seemgård”. Arvefæsteejendom fra Schackenborg. Gården har måske sin rod i den befæstning, som 1314 var opført i fejden mellem hertug Erik den 2. af Slesvig og kong Erik den 6. Menved, som havde Ribe by. Seemgård ejede tidligere det jord, nordligst i Seem, hvor nu “Voldborggård” ligger. Andet navnestof i engene tyder på tidligere, middelalderlig, aktivitet her.
Kinch mener, at biskop Ivar Munk opbyggede gården ved sin overtagelse 1514. Hartkorn 12-7-2-2. 1788 var der på gården 3 huse med hver sin kålhave, hvoraf gården contribuerede. Gårdens værdi anslås til 110 rigsdaler pr. tønde hartkorn i 1788. 1749 angaves den at være på 25 ottinger og dertil hørte 2 ottinger i Roager Kirkeby, “som beboes af Jes Jespersen”. Der har formodentlig været fæstet parter af gården særskilt i forskellige perioder. 
Christiansen, Jacob (I2976)
 
22 ”Her ligger begrafven erlig oc Velbyrdig Hans Mule, som dóde d. 25. Sept. Anno 1602, med sin kiere hustru Erlig oc Velbyrdig fru Mette Kotte som dóde den 02 Martii Anno 1613 oc trende deris elskelige bórn Lauridz Mule som dóde d. 24 Martii A. 1603. Maria Mule som dóde 15. julii 1607. Else Mule som dóde d. 25 Jan 1605. Gud give dem engl. Ops.” Kotte, Mette Lauritsdatter (I394)
 
23 ”Her ligger begrafven erlig oc Velbyrdig Hans Mule, som dóde d. 25. Sept. Anno 1602, med sin kiere hustru Erlig oc Velbyrdig fru Mette Kotte som dóde den 02 Martii Anno 1613 oc trende deris elskelige bórn Lauridz Mule som dóde d. 24 Martii A. 1603. Maria Mule som dóde 15. julii 1607. Else Mule som dóde d. 25 Jan 1605. Gud give dem engl. Ops.” Mule, Købmand Hans Mikkelsen (I393)
 
24 «Offvenss Pedersdaatter Hegelunds Sønner, Morten Hegelund Raadmand, Peder Hegelund Borger i Viborg, Jens Hegelund Borger i Ribe, og Søren Hegelund 1537 gav noget Jord liggendes Østen til Bastue Jord, som kalledes Alle Helgens Boder, som Jess Mattissøn Sochfod, hendes Morfader, gav til Messers Opholdelse for Alle Helgens Alter i Viborg Domkirke» Pedersdatter, Agnes (I3965)
 
25 »Livsbrev 26/7 1558 for Hr. Niels Smed, Sognepræst i Jelling, hans Hustru og Børn paa Hallundtzgaard i Hvixel (Hvejsel) Sogn og By i Nørvangs Herred, da han har berettet, at han har en jordegen Bondegaard smstds., men kun en halv Gaards Ejendom dertil, og at han har affundet sig med den Mand, til hvem Lensmanden paa Koldinghus for nogen Tid siden har bortfæstet Hallundtzgaard. De skulle dog aarlig yde sædvanlig Afgift deraf paa Koldinghus«]. Smed, Præst Niels (I2001)
 
26 (Deres forældre var fætter/kusine) Smed, Lars Larsen (I1669)
 
27 (Slegfred) Anne Marie Christiansdatter
Moder Anne Kirstine Christiansdatter hos Hjulmand Niels Edvardsens Enke i Nyborg. Anmeldt som Barnefader Hendrik Hansen, Tjenestekarl i Rosilde. 
Hendrichsdatter, Anne Marie (I3458)
 
28 • Arv, 1728. hendes far Niels Fuglsangs testamente af 17. november.
Den yngre min Datter, Anne Nielsdatter, som haver tilægte velagte St Las Christensen udi Oue, Skal nyde og beholde, efter min Død min Hovedgaard, Ouegaard kaldet med aldt sin tilhørende Jordegods samt tvende Kirketiender af Kom og væg. Hovedgaard og gods, 105 td. Haitkorn, 3 Skp., i Fjdk., 2½ Album. - Kirketienderne 27 td., 1 Skp., 2½ Album. Og Skov, Hartkom 2 td. 5 Skp. efter det mig af sal Leene Rosenkrantz gifne og meddelte Skøde med ald den Rett og Rettighed, som samme mig foruden og meddeler, - intet undtagen i nogen Maade, være sig af Skov og ald anden Herlighed og Indkomst uden allermindst det, som baade forhen herudi findes næfnet og Møllen er tillagt saa og det, som herefter bliver specificeret.
Det øvrige, ved hvad navn nævnes, Besætningen hermed, som er og findes ved gaarden, samt Kornet i Laden imedberegnet, biholder min kiære Datter og hendes mand for sig og sine til Arf og Eje.
Hvorimod Las Christensen og min Datter tager til sig ald min bortskyldige Gæld, men og min tilstaaende Krav, hvorpaa begge dele er givet hannem en Opskrift, saa Credit og Debet næsten løber lige op, saa fornævnte Las Christensen holder min Hustru og ældste Datter fri og kravesløs for ald den Ulejlighed, som deraf kan flyde og falde, hvormed de vel er fornøjet, og aldt sker efterdens egen Villie og Samtøke.

• Besiddelse, 1736-1751. Ouegård, som hun arver efter sin far, men er i ægtefællens eje indtil hans død

• Begravelse. "Blev velbyrdige Frue Anna Fuglsang til Ouegaard, afd. sal. Lars Christensen fordum virkelig Cancllie Assessor, Herre til Ouegaard, hans Enge, hendes afdøde Legeme indsat i Oue Kirke, og blev af hans højædle Højærværdighed Biskop Vøldike samme dag i Oue Kirke holdt Tale over jer"

 
Fuglsang, Anne Nielsdatter (I305)
 
29 • Besiddelse, 1728-1736. Ouegaard som han overtager fra sin svigerfar, Niels Fuglsang

• Erhverv. han fortsatte, hvor Niels Fuglsang slap. Han købte også gårde op, endda ikke så helt få. Og han betalte dem kontant. En enkelt gang, og da var der ikke gået et år endnu siden Fuglsang døde, da købte han endog fem gårde på en gang. Og det var da også een mand, der solgte dem. Så det må jo have været en storhandeler. Og Laurids Christensen til Ouegaard handlede også med træ, som sin forgænger. Brændet blev sejlet til København.

• Erhverv. cancelliråd, vist også skifteforvalter 
Christensen, Cancelliråd Lars (I304)
 
30 • Erhverv købmand i Ålborg, bod i Nygade - grundtakst 1682 2 rdl. [den mindstre størrelse i gaden, største grundtakst er 16 rdl]
HENRICH gift med KIRSTEN Jensdatter formodes 1664 eller 1665. (KIRSTEN Jensdatter døde i 1676 i Ålborg )
Med hende fik han 6 børn

• Gift 2. gang: med Anne Thøgersdatter, 1677, Ålborg, Budolfi Kirke. trolovet 30/4 1677, datter af rådmand Tøger Kristensen.
Med hende fik han 4 børn

• Gift 3. gang: med Margrethe Nilsdatter, 27 maj 1685, Ålborg, Budolfi Kirke.
Med hende fik han 2 børn

• Skifte, 25 feb. 1691. 5 hans hovedgård beliggende på Nørre gade i Vor Frue sogn med krambod i huset, en pakbod i gården, et søndre pakhus, en bod og pakbod ved stranden. Sønnerne arver hver 127 Rd. 12 Mark, 5 4/13 Sk., døtrene 63 Rd., 2 Mark, 11 1/13 Sk. 
Uttrup, Købmand Henrik Jensen (I302)
 
31 • Erhverv. handler med træ i favnemål med udskibningssted ved Mariager fjord, hvorefter det blev sejlet bort, vist også noget af det helt til København. Bopæl i Østergaarde. Tjener godt ved sin handel og køber Krogen skov, samt nogle bøndergårde. Har udskibningsstedet, vel endda helt fra skoven og ud gennem Villestrup å, samt nogle små skibe til at fragte det til byerne gennem Mariager Fjord

• Erhverv, 1711. bestyrer af Ouegaard, og i 1718 har han den i forpagtning sammen med sin handel med træ og driften af Krogens skov

• Besiddelse, 1722-1728. Ouegård, Oue sogn, Hindsted herred, Ålborg amt - Pris 9.000 rigsdaler. - Fuglsang kunne lægge 1.000 dalere på bordet. Og nu betalte han foruden renter af restsummen i afdrag 2.000 rdl. årligt i 1723-24-25-26 og resten i 1727, således at han nu havde gården kvit og frit i 1727.
Dette præsterede han for størstedelen ved at hugge skoven og betale gården med. - Det hedder i "Jysk Historie og Topografi", at da Niels Fuglsang havde forstand på træ, så havde han i forvejen regnet ud, hvor meget Ouegaards skov kunne udbringes i ved fældning af træerne.

• -. køber kirkerne i Oue, Wive og Valsgaard, "og havde endda en grov hoben penge igen". Han fik yderligere det skudsmål, (hvor meget det nu er værd) at han var ligefrem mod alle, gavmild mod de fattige, langmodig og lemfældig mod sine fæstere og en ydmyg mand i al sin færd. Men skovene havde han jo misbrugt indtil ødelæggelse. Skovens ophugst kom også til at skade egnen, idet der fandtes kalkbrud, hvor flere beboere havde haft en indtægt.- Om Niels Bertelsen Fuglsang er der fortalt så meget, både i "Jysk Historie og Topografi" og andre steder

 
Fuglsang, Godsejer Niels Bertelsen (I308)
 
32 • Erhverv. i flere år fuldmægtig på Ouegaard hos Lene Rosenkrantz

• Bopæl. Nagentoft, en lille samling ejendomme under Oue

 
Lassen, Fuldmægtig Christen (I306)
 
33 03-12-1848 - Hæren
1. Forstærkningsjægerkorps oprettes. Udmærker sig i Treårskrigen især ved Adsbøl, Fredericia og Isted. Nedlægges 26/3 1852.
03-04-1849 - Hæren
Træfningen ved Adsbøl. Brigaden de Meza med 1. lette Infanteri-Bataillon (senere Danske Livregiment), 2. Jægerkorps (senere Jægerkorpset) og 1. Forstærkningsjægerkorps fordriver den slesvig-holstenske brigade St. Paul fra Adsbøl og forfølger den til Gråsten. 
Steffensen, Gårdmand Jens (I198)
 
34 1 Febr. Claus Vild begraven og 71 Aar gammel. Wild, Claus Clausen (I759)
 
35 1 juli 1777 trolovet Lars Nielsen af Bejstrup og Johanne Laursdatter. Viet 30 Sept.  Familie: Bonde Lauritz Nielsen Friis / Johanne Laursdatter (F83)
 
36 1 maj 1869 død Ragnhildur Nikulasdottir, 67 år. Nikulasdottir, Ragnhildur (I4428)
 
37 1 maj Jep Olufsen et barn kaldet Niels. Gudmor Lars Styrmands kone i Als. Jepsen, Niels (I915)
 
38 1 måned inden hun fyldte 20 år fik hun den første søn. (Han druknede som 2 årig) 2 mdr. efter hun var fyldt 21 år fik hun en datter. 4 mdr. efter blev de gift. Hun fødte i alt 15 børn. Den sidste da hun var 43 år. Han var dødfødt. Hansen, Rasmine (I727)
 
39 1 May begraven Johan Peiter Warnich. 47 Aar gammel. Warnich, Skomager Johan Peter (I772)
 
40 1 nov1822 blev Rytter Johan Conrad Kreutzer og Amalie Nielsdatter trolovet. Gift 18 dec. Familie: Johan Conrad Kreutzer / Amalia Christiane Nielsdatter (F1306)
 
41 1 okt 1763 død Joachim Michel Witt en Smed i Wandling, fød i Pommern, gammel 64 Aar. Efterlat 6 børn, 2 Sønner Michel og Jochim, 4 Døttre. Witt, Soldat Smed Jochum Michel (I710)
 
42 1 søndag efter trinitatis lod Niels Knudsen i Mojbæk døbe en datter som blev kaldet Maren. Nielsdatter, Maren (I4143)
 
43 1. barn: 13 juli Petrine Pedersen Uægte. Kirsten Pedersen 21 Aar hos Moderen Hmd Peder Sørensens Smeds Enke i Hørby. udlagt som barnefader Tømmersvend S. M. Lojen fra Vallarum i Sverrig. Moderen tjente 10 maanedersdagen før barnets fødsel paa Volstrup, hvor den angivne barnefader paa den Tid havde arbejde.
Anmeldt under 11 August 1870 fra Hørby Sogneraad. Tilstaaelse for modtagelse afgivet under 3die Sept. 
Pedersdatter, Kirsten (I225)
 
44 1. feb. Claus Vilds enke begraven 80 Aar gammel. Madsdatter, Sille Marie (I761)
 
45 1. Juli cop Nis Madsen fra Aarøe og Anne Marie Iverdatter Familie: Gårdmand Nis Madsen / Anna Maria Iversdatter (F1240)
 
46 1. juni 1868. Caroline Amalie Jensen, Døbt Lindelse 19 juli. Moderen Marte Kirstine Andersen, Barnefader Ungkarl Hans Andersen Jensen tjenende Faareveile. Jensen, Caroline Amalie (I3556)
 
47 1. søn født 1 år før ægteskab. 2. søn 3 mdr efter.
Ialt 9 børn.  
Hansen, Karen Marie (I3429)
 
48 1. søn født 1 år før ægteskab. 2. søn 3 mdr efter.
Ialt 9 børn.  
Holm, Tømmermester Johan Peter (I3428)
 
49 1. søndag i Advent havde Rasmus Michelsen og Kierstine Christiansdatter i Hedehusene en Datter i kirken kaldet Maren, baaren af Jens Michelsens hustru i Farre. Rasmusdatter, Maren (I2055)
 
50 1/2 år efter vielsen fik hun en dreng. Et år efter døde Geert.
Det ser ud til at hun 8 år efter blev gift med enkemand Niels Sørensen som var 1 år ældre. 
Jensdatter, Maren (I4552)
 

      1 2 3 4 5 ... 74» Næste»